Microsoft Access là một nơi tuyệt vời để lưu trữ và sắp xếp dữ liệu thành các bảng, đồng thời tạo các truy vấn để tạo các báo cáo cụ thể. Excel đơn giản hóa quá trình trình bày dữ liệu thành các trang tính đơn lẻ. Ở đây chúng tôi sẽ chỉ ra các bước để nhập một bảng Access vào Excel.

Mở một trang tính Excel mới hoặc hiện có mà bạn muốn thêm dữ liệu vào và bấm Dữ liệu Lấy Dữ liệu Bên ngoài Từ Access.

Tiếp theo, duyệt đến cơ sở dữ liệu Access mà bạn muốn lấy thông tin bảng và nhấp đúp.

Bây giờ bạn sẽ có thể cuộn đến bảng trong cơ sở dữ liệu mà bạn muốn thêm vào Excel và nhấp đúp.

Hộp thoại Nhập Dữ liệu sẽ mở ra để bạn thực hiện nhiều lựa chọn khác nhau, trong ví dụ này, chúng tôi đang nhập dữ liệu bảng để chúng tôi có thể để cài đặt mặc định và chọn ô để bắt đầu nhập dữ liệu. Nhấp vào Ok.

Dữ liệu từ bảng bây giờ sẽ được hiển thị trên trang tính Excel theo cùng thứ tự với bảng.

Bài viết liên quan: Nhúng trang tính Excel vào PowerPoint hoặc Word 2007