Có gì đi kèm với Đăng ký Trực tuyến Nintendo Switch?

Các Nintendo Switch trực tuyến đăng ký...